Regulamin konkursu

„KONKURS WAKACYJNY”

Regulamin konkursu przeprowadzanego na profilu TUBANTOYS w serwisie INSTAGRAM pt.

„KONKURS WAKACYJNY”

 1. Organizatorem Konkursu pt. „KONKURS WAKACYJNY”

na stronie TUBANTOYS w serwisie instagram pod linkiem https://www.instagram.com/ („instagram TUBANTOYS”) jest właściciel firmy Tuban Trade sp. z o.o. z siedzibą w 43-600 Jaworzno, ul. Hetmańska 92, NIP 6322018859, KRS 0000706535.  Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis INSTAGRAM ani z nim związany.

 

 1. KONKURS odbywa się za pośrednictwem publicznego profilu INSTAGRAM TUBANTOYS i trwa od dnia 21.06.2024 r. do godziny 9.00 dnia 26.06.2024 r. Ogłoszenie nagrodzonych prac [twórczości Uczestnika Konkursu], zgodnie z zasadami Konkursu, nastąpi do dnia 26.06.2024 r. do godz. 15.00 na Instagramie TUBANTOYS Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia Konkursu.

 

 1. Uczestnikiem Konkursu może być osoba, która ukończyła 16 lat, posiadająca aktywne konto w serwisie INSTARGAM i korzystająca z niego zgodnie z zasadami serwisu INSTARGAM i powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Uczestnikiem Konkursu nie może być Organizator ani jego pracownicy. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne.

 

 1. Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie 3 (słownie: dwóch) komentarzy odpowiadających na pytanie konkursowe „Za co kochacie wakacje?”  – wedle oceny pod względem: pomysłowości, poziomu językowego, merytorycznego, estetycznego, oryginalności (nowatorski i twórczy charakter), stylistyki – spośród zgłoszeń dokonanych przez Uczestników Konkursu. Na pytanie Uczestnicy mogą udzielić odpowiedzi poprzez zamieszczenie komentarza pod postem konkursowym. Odpowiedź może przybrać w szczególności formę tekstową, wiersza czy piosenki. Odpowiedź nie może zawierać szkodliwego oprogramowania ani bezprawnej treści, w tym nie mogą naruszać praw osób trzecich, ani ich dóbr osobistych, a także jej treść nie może stanowić praw osób trzecich, z uwzględnieniem kolejnego zdania. Jeżeli forma odpowiedzi wymaga uzyskania zgody osoby trzeciej (np. zgoda na wykorzystanie wizerunku) – Uczestnik gwarantuje posiadanie takiej zgody, a w przypadku nagrodzenia takiej pracy jej przekazanie firmie Tuban. Odpowiedź należy umieścić w postaci komentarza pod postem konkursowym.

 

 1. Organizator ustanawia 3 nagrody (za najciekawsze udzielone odpowiedzi):

1 miejsce MEGA ZESTAW DO DUŻYCH BANIEK MYDLANYCH

2 miejsce ZESTAW – SZNUREK DO WIELKICH BANIEK MYDLANYCH + PŁYN 400 ml

3 miejsce ZESTAW – OBRĘCZ DO BANIEK MYDLANYCH + PŁYN 400 ml

 

Uczestnik może uzyskać tylko jedną nagrodę w Konkursie, przy czym może on zgłosić więcej niż jedną odpowiedź. Nagroda nie podlega zamianie na równowartość pieniężną.

 1. Nagrody opisane w pkt. 5 przyznawane będą autorom najciekawszych odpowiedzi na zadanie konkursowe przez wyznaczoną przez Organizatora komisję, wedle subiektywnej oceny odpowiedzi zgłoszonych w czasie trwania konkursu (spośród których zostaną wyłonione najlepsze odpowiedzi) pod względem: pomysłowości, poziomu językowego, merytorycznego, estetycznego, oryginalności (nowatorski i twórczy charakter), stylistyki.

 

 1. Przystąpić do Konkursu można wyłącznie poprzez udzielenie odpowiedzi, o której mowa w pkt.4. Mając na uwadze dostępne funkcjonalności INSTAGRAMA i sposób jego działania udzielenie przedmiotowej odpowiedzi stanowi wyraźne przyzwolenie na przetwarzanie danych osobowych osoby udzielającej odpowiedzi w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w celu publicznego ogłoszenia jego wyników w zakresie opublikowania imienia i nazwiska (w tym treści nagrodzonej twórczości) na profilu TUBANTOYS w serwisie INSTAGRAM.

 

 1. Zadaniem komisji jest subiektywna ocena odpowiedzi oraz wybór nagrodzonych prac na posiedzeniu tajnym – po uprzednim zapoznaniu się jej członków ze zgłoszonymi odpowiedziami. Komisja może zdecydować o nie przyznaniu nagród. Ocena dokonywana przez Komisję ma charakter ostateczny. Treść nagrodzonych odpowiedzi może zostać nieodpłatnie opublikowana/rozpowszechniana publicznie przez Organizatora w Internecie, w tym na portalach społecznościowych (fanpage’ach Tuban), stronie internetowej Tuban, oraz wykorzystana w celach promocyjnych i marketingowych, bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, z prawem firmy Tuban do jej dowolnej modyfikacji (rozporządzania i korzystania z opracowania) bez konieczności uzyskiwania zezwolenia twórcy.

 

 1. Przyznane nagrody zostaną wysłane autorom najlepszych odpowiedzi w terminie 14 dni od ogłoszenia wyników na INSTAGRAMIE Tubantoys, po uprzednim kontakcie Organizatora z autorem najlepszej odpowiedzi poprzez serwis INSTAGRAM Nagrody zostaną wysłane do zwycięzców za pośrednictwem kuriera. Dane podane przez autora najlepszej odpowiedzi muszą być prawdziwe. Zwycięzcy są zobowiązani do podania dokładnego adresu do wysyłki nagród, wraz z nr telefonu (dla kuriera, który będzie dostarczał nagrodę)

 

 1. Zgodnie z art. 921 § 3 Kodeksu cywilnego Organizator, z chwilą wydania nagrody, nabywa całość majątkowych praw autorskich do nagrodzonej pracy [twórczości] Uczestnika, w tym na polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych, w tym m.in. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony powyżej – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w sieci Internet, Facebook, Instagram; w tym z prawem Tuban do jej dowolnej modyfikacji (rozporządzania i korzystania z opracowania) bez konieczności uzyskiwania zezwolenia twórcy, w tym do wykorzystania w celach promocyjnych i marketingowych – co nagrodzony zobowiązuje się pisemnie potwierdzić przesyłając oświadczenie w tym zakresie wraz ze stosownymi zgodami osób trzecich, o ile takie są konieczne z uwagi na charakter odpowiedzi (tj. zgoda na wykorzystanie wizerunku, etc.) na adres Organizatora w terminie siedmiu dni od momentu wydania nagrody, co nagrodzony autor zapewnia i gwarantuje.

 

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Uczestnik może skontaktować się z Inspektorem Danych Osobowych Tuban kreatywne laboratorium pod adresem: iod@tuban.pl. Dane Uczestnika przetwarzane są w celu przeprowadzenia Konkursu (przyrzeczenia publicznego), ogłoszenia jego wyników – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. „a” RODO na podstawie zgody, którą Uczestnik może cofnąć w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Dane Uczestników Konkursu, w zakresie objętym Konkursem, przechowywane będą do momentu usunięcia odpowiedzi (komentarza z odpowiedzią lub postu, pod którym został zamieszczony komentarz), a w zakresie danych autorów nagrodzonych prac przez okres przedawnienia roszczeń. W zakresie możliwych funkcjonalności INSTAGRAMA, zgodnie z jego regulaminem, Uczestnik samodzielnie może dokonać usunięcia odpowiedzi. Osoba, której dane dotyczą ma prawo: żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą; ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania; przenoszenia danych; wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych dla celów konkursowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne do wzięcia udziału w Konkursie (jego przeprowadzeniu i ogłoszeniu wyników), w tym z uwagi na sposób działania INSTAGRAMA

 

 1. Zgodnie z regulaminem INSTAGRAMA informuję, iż INSTAGRAM nie jest podmiotem zbierającym/gromadzącym dane Uczestników (podmiotem zbierającym/gromadzącym dane Uczestników jest Organizator), a także że każdy Uczestnik Konkursu w pełni zwalnia INSTAGRAM z odpowiedzialności w związku z Konkursem. Konkurs nie jest w żaden sposób wspierany, sponsorowany, organizowany czy powiązany z serwisem Instagram, SERWIS INSTAGRAM nie ponosi odpowiedzialności za konkurs.

 

 1. Przystąpienie do Konkursu jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu

oraz nie prowadzi do zawarcia umowy pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem,

bowiem Konkurs ma charakter przyrzeczenie publicznego, zgodnie z art. 919 – art. 921 Kodeksu cywilnego, a zatem nie stanowi oferty zawarcia umowy, ani wzorca umownego.

Bądź na bieżąco

Newsletter

Dołącz do naszego Newslettera
i zdobądź 10% rabatu na najbliższe zakupy!

Potwierdzam, że zapoznałem się z Regulaminem sklep internetowego i akceptuję jego postanowienia oraz że zapoznałem się z Polityką prywatności sklepu

Potwierdzam, że zapoznałem się z Regulaminem sklep internetowego i akceptuję jego postanowienia oraz że zapoznałem się z Polityką prywatności sklepu

 

I confirm that I have read the Regulations of the online store and accept its provisions and that I have read the Privacy Policy of the store